آقای دکتر گیو شریفی

Dr. Guive Sharifi

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (321079)

1
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی