آقای مهندس مجتبی برزگررحیمی

Engineer mojtaba Barzegar Rahimi

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

Researcher ID: (314934)

10
1

مقالات کنفرانسهای داخلی