آقای دکتر علیرضا ثقه الاسلامی

Dr. alireza seghatoleslami

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289949)

4
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور