آقای دکتر عبدالله دن

Dr. abdollah dan

استادیار زبان و ادبیات فارسی

Researcher ID: (280245)

6
1
1
1
2
2
4
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  » International Jou rnal of current « Life sciencesThe Comparative Comparison of Emerson and Sahabi's Poem
 •  Comparative Study of Sahabi and Khayyam Quatrain Reef Resources Assessment and Management Technical Paper (RRAMT)

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب بررسی موضوعی صفات حق در غزلیات شمس (رشد فرهنگ) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (1388-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه (1391-1394)

جوایز و افتخارات

 • دبیر نمونه آموزش و پرورش مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان بندرلنگه (1385)
 • رتبه سوم مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان (1371)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مکاتبات و نامه نگاری اداری - شهرداری بندرعباس (1396)
 • مکاتبات و نامه نگاری اداری - اداره بندر و دریانوردی بندرلنگه (1390)
 • مکاتبات و نامه نگاری اداری - شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه (1388)
 • مکاتبات و نامه نگاری اداری - شهرداری بندرلنگه (1384)