اسماعیل زینالی

Researcher ID: (23993)

1
1
4

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه (1375-تاکنون)