آقای دکتر رضا مرشد

Dr. reza morshed

دانشیار دانشکده عمران دانشگاه یزد

Researcher ID: (222943)

76
3
3
2
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس (1370-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده (1394-1396)