سعید همایون

دانشیار حسابداری دانشگاه سوئد

Researcher ID: (185946)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.