آقای حسین علائی

Hosein Alaii

انجمن مدیریت راهبردی ایران

Researcher ID: (184724)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران