خانم مهندس زهرا جوهری

Engineer zahra johari

دانشجوی دکتری شهرسازی

Researcher ID: (113490)

2
1

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر فنی و شهرسازی شهرداری آبادان (1396-تاکنون)