پایش علمی در شهر خاتم

شهرداری خاتم در رتبه 441 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 0 مقاله برای شهرداری خاتم منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری خاتم در تهیه و انتشار 0 مقاله همکاری داشته اند.

نشست های شهر خاتم