رامین صمدی | سیویلیکا

دکتر رامین صمدی

فوق دکتری زمین شناسی

معرفی

دانشجوی دانشگاه اصفهان و علاقه مند به حوزه پترولوژی و ژئوشیمی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

عضویت رامین صمدی در مجامع و انجمنهای علمی

  • انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
  • انجمن زمین شناسی ایران
  • انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

مقالات بین المللی رامین صمدی

Samadi R., Torabi Gh., Kawabata H., Miller N., "Biotite as a petrogenetic discriminator: Chemical insights from igneous, meta-igneous and meta-sedimentary rocks in Iran", (2021), Vol 386-387, No. 106016
"Ordovician crustal thickening and syn-collisional magmatism of Iran: Gondwanan basement along the north of the Yazd Block (Central Iran)", Informa UK Limited, (2021), Vol , No : 1-15
Seyed Mohammad Hashemi , Ramin Samadi, "Petrology and geochemistry of pegmatite dikes in the Grizmi and Khajeh Morad granitoids (south of Mashhad, northeastern Iran)", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, (2017), Vol 284, No 1: 1-14
Nargess Shirdashtzadeh , Sarah Kachovich , Jonathan C. Aitchison , Ramin Samadi, "Mid-Cretaceous radiolarian faunas from the Ashin Ophiolite (western Central-East Iranian Microcontinent)", Cretaceous Research, (2015): 110-118
Ramin Samadi , Hassan Mirnejad , Hiroshi Kawabata , Chris Harris , Mohammad Vali Valizadeh , Esteban Gazel, "Magmatic garnet in the Triassic (215 Ma) Dehnow pluton of NE Iran and its petrogenetic significance", International Geology Review, (2014), Vol 56, No 5: 596-621
Ramin Samadi , Nathan R. Miller , Hassan Mirnejad , Chris Harris , Hiroshi Kawabata , Nargess Shirdashtzadeh, "Origin of garnet in aplite and pegmatite from Khajeh Morad in northeastern Iran: A major, trace element, and oxygen isotope approach", Lithos, (2014): 378-392
Ramin Samadi , Esteban Gazel , Hassan Mirnejad , Hiroshi Kawabata , Ali Akbar Baharifar , Seyed Jamal Sheikh Zakariaee, "Triassic Paleo-Tethys subduction in the center of the AlpineHimalayan Orogen: Evidence from Dehnow I-type granitoids (NE Iran)", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, (2014), Vol 271, No 3: 285-306
Nargess Shirdashtzadeh , Ghodrat Torabi , Thomas Meisel , Shoji Arai , Syed Nadeem Hussain Bokhari , Ramin Samadi , Esteban Gazel, "Origin and evolution of metamorphosed mantle peridotites of Darreh Deh (Nain Ophiolite, Central Iran): Implications for the Eastern Neo-Tethys evolution", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, (
Ramin Samadi, Seyed Jamal Sheikh Zakariaee, Nargess Shirdashtzadeh, “Magmatic Epidote in Calcalkaline tonalite, Dehnow (NW Mashhad, NE Iran)” (2013), Goldschmidt Conference
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Composition of serpentine after olivine and orthopyroxene: Serpentinized peridotites of Nain ophiolite (Isfahan Province, Iran)” (2013), Goldschmidt Conference
Ramin Samadi, Nargess Shirdashtzadeh, “Occurrence of I-type granitoid in the Paleo-Tethys ophiolite and associated metaflysch (Mashhad, NE Iran)” (2012), The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Spinel composition in pillow lavas from Mesozoic ophiolites of Nain and Ashin (Central East Iranian microplate)” (2012), The 6th International Siberian Early Career GeoScientists Conference
Ramin Samadi, Nargess Shirdashtzadeh, “A new debate on the origin of granitoid rocks from Dehnow area (NE Iran), based on isotopic data” Goldschmidt Conference, Mineralogical Magazine, Vol. 75 (3), 2011
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Introduction of three granitoid types with different origins from ophiolitic mélange of Nain” Goldschmidt Conference, Mineralogical Magazine, Vol. 75 (3), 2011
Ramin Samadi, H. Mirnejad, N. Shirdashtzadeh, H. Kawabata, “Petrology of tonalitic rocks of Dehnow (Northwest of Mashhad, Iran)” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran
Mehdi Jamali, Nargess Shirdashtzadeh, Ramin Samadi, “Petrogenesis of Pseudo-colored mélange of middle Zefreh fault” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran
Nargess Shirdashtzadeh, Ghodrat Torabi, Ramin Samadi, “Metamorphic Rocks in Ophiolitic mélange of Nain (Isfahan, Iran)” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran
Fatemeh Zaeimnia,Ali Kananian, Ramin Samadi, “Investigation on effects of contamination in south Amlash mafic intrusions, Northern IRAN” (2010), The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

مقالات رامین صمدی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر آلودگی پوسته ای در گابروهای آلکالن جنوب املش، استان گیلان
سال 1387
ارائه شده در چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
بررسی پتانسیل کانه زایی در توده اسکارن ده نو بر اساس ترکیب گارنت (شمال غرب مشهد)
سال 1387
ارائه شده در چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
مطالعه شیمی مگاکریستهای گارنت در توده اسکارنی دهنو (شمالغرب مشهد)
سال 1387
ارائه شده در شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
محمد هاشمی، رامین صمدی. " زمین شناسی اقتصادی رگه های پگماتیتی جنوب مشهد" نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار
سال 1396
محمد هاشمی، رامین صمدی. " کانی شناسی پگماتیت های خواجه مراد، جنوب شرق مشهد" نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار
سال 1396
رامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده. "زمین فشارسنجی گارنت شیست‌های منطقه ده‌نو با استفاده از روش GBMAQ" چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، مشهد
سال 1389
رامین صمدی، حسن میرنژاد. "شیمی و منشأ تورمالین موجود در هورنفلس‌ ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)" چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، مشهد
سال 1389
نرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی. "کاربرد دماسنج گارنت- مسکوویت برای گرانیتوییدهای با پتاسیم بالا، افیولیت ملانژ نایین" چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، مشهد
سال 1389
رامین صمدی. "پتروگرافی و مینرال‌شیمی شیست‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)" اولین همایش ملی معدن و علوم و وابسته، دانشگاه آزاد طبس
سال 1388
رامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد. "کاربرد ترکیب بیوتیت در مطالعه منشأ و شرایط ترمودینامیکی تونالیت‌های منطقه ده‌نو" بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی
سال 1388
رامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، کیوان شیعیان. "بررسی شرایط دمایی حاکم بر تشکیل شیست‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد): کاربرد روش زمین‌دماسنجی گارنت – مسکوویت" اولین همایش ملی معدن و علوم و وابسته، دانشگاه آزاد طبس
سال 1388
ناهید صحرارو، ع. نمازی، جمال رسولی، رامین صمدی. "مطالعه خاک رس‌های استان همدان به منظور تولید آجر و سفال (مطالعه موردی)" هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سال 1388
رامین صمدی، رضا زمانی، نرگس شیردشت‌زاده، هیروشی کاواباتا. "زمین‌دماسنج تیتانیم موجود در بیوتیت: گارنت‌شیست‌های منطقه ده‌نو" کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علوم زمین، دانشگاه آزاد بهبهان
سال 1388
رامین صمدی، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد، ناهید صحرارو. "دماسنجی گارنت- بیوتیت و گارنت- مسکوویت مجموعه دگرگونی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)" هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سال 1388
رامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، حسن میرنژاد. "مطالعه پتروژنز توده تونالیتی ده‌‌نو" سومین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور، اصفهان
سال 1388
نرگس شیردشت‌زاده، مهدی جمالی، قدرت ترابی، رامین صمدی. "کاربرد ژئوترمومتری گارنت - هورنبلند برای آمفیبولیت‌ها، افیولیت ملانژ نایین" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز
سال 1387
نرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی. "کاربرد شیمی گارنت در بررسی منشأ و شرایط ترمودینامیکی گرانیت" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز
سال 1387
فاطمه زعیم‌نیا، علی کنعانیان، رامین صمدی، مژگان صلواتی. "بررسی عناصر ناسازگار REEs و HFSEs گابروهای ساب‌آلکالن جنوب املش، شمال ایران" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز
سال 1387
علی کنعانیان، رامین صمدی، مژگان صلواتی. "منشأ گابروهای آلکالن جنوب املش، شمال ایران" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز
سال 1387
رامین صمدی، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد، هیروشی کاواباتا. "مینرال‌ شیمی و پتروگرافی مجموعه تونالیتی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز
سال 1387
رامین صمدی، محمدولی ولی‌زاده، حسن میرنژاد، هیروشی کاواباتا. "ترموبارومتری گارنت- بیوتیت و آمفیبول توده تونالیتی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)" دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اهواز
سال 1387

مقالات رامین صمدی در ژورنال های داخلی

سنگ نگاری و شیمی کانی پریدوتیت های گوشته ای دگرگون شده افیولیت نایین (ایران مرکزی)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه زمین شناسی اقتصادی
کاربرد یافته های سنگ شناسی و داده های زمین شیمیایی در بررسی زمین شناسی زیست محیطی مناطق افیولیتی: بررسی موردی در شمال نایین و عشین (استان اصفهان)
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی
ژئوشیمی، خاستگاه و دمایی آناتکسی تشکیل مونزوگرانیت خلج (مشهد، ایران)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه زمین شناسی اقتصادی
زمین شیمی گدازه های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه زمین شناسی اقتصادی
سنگ نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در اسکارن های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی)
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
سنگ نگاری، دما فشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت های دره ده (خاور افیولیت ملانژ نایین)
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
سنگ نگاری و خاستگاه دایک های آپلیت- پگماتیت و گرانیتویید خواجه مراد (جنوب خاوری مشهد، ایران)
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
سنگ شناسی و دمافشارسنجی میکاشیست های خلج (جنوب مشهد)
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
بررسی تاثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت (منطقه ده نو، شمال باختری مشهد، ایران)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی سنگ های دگرگونی منطقه ده نو (شمال باختر مشهد)
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم زمین
R Samadi, G Torabi, H Mirnejad, "Geochemistry, origin and anatexis temperature of monzogranite formation in Mount Khalaj (Mashhad, Iran)", Journal Of Economic Geology 13 (1), 145-164
سال 2021
نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی و رامین صمدی. "سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی" فصلنامه علوم زمین 26، 102
سال 1395
رامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده و هیروشی کاواباتا. " سنگ نگاری و خاستگاه دایک های آپلیت – پگماتیت و گرانیتویید خواجه مراد (جنوب خاوری مشهد، ایران)" فصلنامه علوم زمین 25، 97
سال 1394
نرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترابی، رامین صمدی، توماس مایسل و سید ندیم حسین بخاری. " سنگ نگاری، دمافشارسنجی و ژئوشیمی پیکریت های دره ده (خاور افیولیت ملانژ نایین)" فصلنامه علوم زمین 25، 98
سال 1394
رامین صمدی، حسن میرنژاد، علی اکبر بهاری فر و جمال شیخ ذکریایی. "سنگ شناسی و دمافشارنجی میکاشیست های خلج (جنوب مشهد)" فصلنامه علوم زمین 24، 95
سال 1394
نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی و رامین صمدی. " زمین‌شیمی گدازه‌های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها، افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)" مجله زمین شناسی اقتصادی 1، 6
سال 1393
رامین صمدی، محمد ولی ولی زاده، حسن میرنژاد، علی اکبر بهاری فر، جمال شیخ ذکریایی. "بررسی تأثیر انتشار عناصر Fe، Mn، Mg و Ca بر رشد گارنت‌ (منطقه ده‌نو، شمال‌باختری مشهد، ایران)" فصلنامه علوم زمین 25، 94
سال 1393
رامین صمدی، حسن میرنژاد، نرگس شیردشت‌زاده و هیروشی کاواباتا. " کاربرد ژئوشیمی گارنت در مطالعات دماپویای توده تونالیتی ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)" مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران 2
سال 1391
رامین صمدی، محمدولی ولی زاده،حسن میرنژاد و هیروشی کاواباتا." زمین ‌دماسنجی و زمین‌ فشارسنجی سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌باختر مشهد)" فصلنامه علوم زمین 21، 84
سال 1391
کتاب تخصصی: گارنت (مفاهیم کانی‌شناسی، خاستگاه و دمافشارسنجی)، دکتر رامین صمدی و دکتر نرگس شیردشت زاده
سال 1389
کتاب تخصصی: آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی، دکتر نرگس شیردشت زاده و دکتر رامین صمدی
سال 1389

تالیفات رامین صمدی

شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب تا شمال‌غرب مشهد (خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)(علوم و تحقیقات تهران)
1392 - فارسی
گارنت (مفاهیم کانی‌شناسی، خاستگاه و دمافشارسنجی)(ناشر مولف، مشهد)
1389 - فارسی
آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی(ناشر مولف، اصفهان)
1389 - فارسی
بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال غرب مشهد)(دانشگاه تهران)
1387 - فارسی
پترولوژی - دکتر رامین صمدی(زمین آزمون)
1386 - فارسی
سنگ شناسی آذرین - دکتر رامین صمدی(زمین آزمون)
1386 - فارسی
سنگ شناسی دگرگونی - دکتر رامین صمدی(زمین آزمون)
1386 - فارسی
سنگ شناسی رسوبی - دکتر رامین صمدی(زمین آزمون)
1386 - فارسی
زمین ساخت - دکتر رامین صمدی(زمین آزمون)
1386 - فارسی

تحصیلات رامین صمدی

پسا دکتری کانی شناسی
1398

سوابق شغلی رامین صمدی

سابقه کار دانشگاهی فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی)
1398 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1392 - 1398

جوایز و افتخارات رامین صمدی

پذیرش در فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی)
1400
پذیرش در فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی)
1398
پژوهشگر برتر گروه زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان
1398
عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان
1396
پاسداشت و تقدیر جهت توسعه در عرصه علم و دانش توسط حضرت آیت الله محمد خامنه ای
1396
دریافت جایزه بنیاد ملی نخبگان و دارای تأیید حمایت جهت جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور
1395
برگزیده علمی در بخش بین‌الملل کنگره جهانی اقتدار (بزرگداشت سردار شهید تهرانی مقدم)
1395
دانشجوی نمونه علوم زمین کشور (انجمن زمین‌شناسی ایران)
1393

سوابق حضور رامین صمدی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای هم جوار - سازمان زمین شناسی ایران
(1396)
چهارمین همایش ملی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور - پیام نور مشهد
(1389)
هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران - دانشگاه بوعلی سینا همدان
(1388)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین علوم زمین - دانشگاه آزاد بهبهان
(1388)
سومین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام‌نور - پیام نور اصفهان
(1388)
اولین همایش ملی معدن و علوم و وابسته - دانشگاه آزاد طبس
(1388)
بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی - سازمان زمین شناسی ایران
(1388)
شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران - دانشگاه گیلان
(1387)
دوازدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران - دانشگاه اهواز
(1387)
همایش ملی محیط‌زیست و زمین‌شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
(1387)
مسئولین فنی معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت
(1385)
GPS - وزارت صنعت، معدن و تجارت
(1385)
ICDL - ICDL بین الملل
(1384)

سایر موارد

مدیر و موسس گروه آموزشی زمین آزمون از سال 1386 تا کنون - تألیف بسته‌های آموزشی و تخصصی زمین آزمون (کارشناسی‌ارشد و دکتری زمین‌شناسی)، ارائه به‌صورت وقف عام در سایت زمین آزمون www.zaminazmoon.com
داور علمی مقالات - مجله بین‌المللی ISI «Lithos»
داور علمی مقالات - مجله بین‌المللی ISI «Journal of Mineralogy and Geochemistry»
داور علمی مقالات - مجله بین‌المللی ISI «Mineralogy and Petrology»
داور علمی مقالات - فصلنامه ISI «علوم زمین» سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
داور علمی مقالات - مجله ISC «بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران» دانشگاه فردوسی مشهد
داور علمی مقالات - مجله ISC «زمین‌شناسی اقتصادی» دانشگاه فردوسی مشهد
داور علمی مقالات - فصلنامه علمی - پژوهشی «پترولوژی» دانشگاه اصفهان
همکاری پژوهشی با دانشگاه کوچی «ژاپن»، دانشگاه کیپ‌تان «آفریقای جنوبی»، دانشگاه ویرجینیاتک «آمریکا»، دانشگاه تگزاس «آمریکا»
رزومه علمی - https://orcid.org/0000-0001-9691-8964
رزومه علمی - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56019098200
دریافت رساله دکتری آقای دکتر رامین صمدی در سایت زمین آزمون - www.zaminazmoon.com
دریافت پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دکتر رامین صمدی در سایت زمین آزمون - www.zaminazmoon.com
فلوشیپ فوق دکتری دانشگاه اصفهان (مطالعات کانی شناسی با همکاری دانشگاه های بین المللی)
مطالعه منشأ و خاستگاه و ژنز گارنت آذرین و گارنت دگرگونی
مطالعه منشأ و خاستگاه و ژنز میکا شامل بیوتیت و مسکوویت
آلبوم تصاویر مشاهیر و مفاخر و نخبگان زمین شناسی ایران - https://photos.app.goo.gl/G1puwPA59gEdZp456
آلبوم تصاویر پیشکسوتان زمین شناسی ایران - https://1drv.ms/u/s!AgaGfRSuywubcIpUewFxVcAA6XA?e=cnzvsd