اساتید پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

نتایج 1 تا 20 از مجموع استادنتایج جستجو: 28 استاد تعداد کل اساتید پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): 28 استاد

 • محمد حسن زادهمحمد حسن زادهاستاد دانشگاه تربیت مدرس
 • پرویز شهریاریپرویز شهریاریاستادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات
 • سید مهدی سماییسید مهدی سماییدانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • زینب پاپیزینب پاپیاستادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 • لیلا نامداریانلیلا نامداریاناستادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
 • علی نعیمی صدیقعلی نعیمی صدیقاستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک
 • آزاده محبیآزاده محبیاستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
 • سمیه لبافیسمیه لبافیاستادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات
 • آزاده فخرزادهآزاده فخرزاده
 • سمیه فتاحیسمیه فتاحیاستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
 • سیروس علیدوستیسیروس علیدوستیدانشیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
 • الهام علایی ابوذرالهام علایی ابوذراستادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی
 • مهری صدیقیمهری صدیقیمربی پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
 • امیرحسین صدیقیامیرحسین صدیقیاستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
 • فرهاد شیرانیفرهاد شیرانیاستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک
 • آرمان ساجدی نژادآرمان ساجدی نژاداستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
 • مرضیه زرین بال ماسولهمرضیه زرین بال ماسولهاستادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
 • بهروز رسولیبهروز رسولیاستادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
 • رضا رجبعلی بگلورضا رجبعلی بگلواستادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
 • فریبرز درودیفریبرز درودیاستادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

نتایج 1 تا 20 از مجموع استادنتایج جستجو: 28 استاد تعداد کل اساتید پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): 28 استاد