مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 4 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 9، شماره 4 که در سال 1396 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 9، شماره 4 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. کارایی روش رگرسیون کریجینگ در تهیه نقشه توان تولید رویشگاه راش در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس


2. عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژه احیای اراضی جنگلی تخریب یافته شهرستان ریگان، استان کرمان


3. تاثیر نوع بافت قلمه و تیمار هورمونی در ترکیب با مواد کمک ریشه زا بر صفات ریشه زایی سرخدار (Taxus baccata L.)


4. تغییرپذیری فصلی و دوره ای ساقاب، تاج بارش و اتلاف تاجی توده راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصت کلاته


5. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی


6. بررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در کلاسه های قطری در جنگل های سراب کارزان ایلام


7. مقایسه مدیریت های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه ای در جنگل های زاگرس شمالی


8. تاثیر خاک های آلوده به لجن نفتی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های چند گونه پهن برگ


9. تجمع فلزات سنگین در سوزن های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری


10. اثر جاده های جنگلی بر تغییرپذیری مشخصه های حاصلخیزی خاک (پژوهش موردی: جنگل خیرود، نوشهر)