مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 1 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 1 که در سال 1397 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 10، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. کارایی روش نمونه برداری فاصله ای نزدیک ترین همسایه پیوسته (C-nn) در مقایسه با روش قطعه نمونه دایره ای در برآورد رویه زمینی در جنگل های خیرود نوشهر


2. بررسی تاثیر تیمارهای عمق و نوع بستر کاشت بذر بر ویژگی های رویشی و زنده مانی نهال های بلوط (Quercus brantii Lindl.)


3. بررسی فعالیت جانداران خاک زی و میکروبی خاک در زیرآشکوب توده های خالص و آمیخته پهن برگ جنگل های خزری


4. بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست گزینی در دوره دوم برداشت در کرج


5. اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)


6. شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر بذور بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های بلوط ایلام


7. اثر سایه بان مصنوعی و رطوبت خاک بر تسهیم برخی عناصر غذایی در اندام های نهال بنه


8. استخراج درختان منفرد جنگل شهری از داده لیدار هوایی با تراکم نقطه بالا


9. آیا بهره برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می دهد؟


10. تغییرات فصلی فراوانی قارچ های آربسکولار محلب (Cerasus mahaleb L. Mill) و ارتباط آنها با فعالیت برخی آنزیم های ریزوسفر (مطالعه موردی: چهارطاق اردل)