مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 2 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 2 که در سال 1397 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 10، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوه گونه راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران


2. برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال های کاج تهران (مطالعه موردی: تهران)


3. تاثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر الگوی رویش شعاعی راش و بلند مازو در ارتفاعات رشته کوه البرز مرکزی


4. کمی سازی ساختار مکانی توده های جنگلی ارس در منطقه کندرق خلخال


5. اثر فاصله و درجه پوسیدگی خشکه دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک


6. بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصلاحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل دارابکلای ساری)


7. ارتباط دوجانبه ویژگی های آوندهای چوب آغاز درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بیماری زوال


8. تاثیر تناوب بهره برداری سقز بر متغیرهای زیست سنجی درختان بنه


9. طراحی شبکه جاده جنگلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS


10. پاسخ ریخت شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران