مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 3 منتشر شد

یکشنبه، 10 دی، 1402
مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله جنگل ایران، دوره 10، شماره 3 که در سال 1397 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله جنگل ایران (Iranian Society of Forestry) توسط انجمن جنگلبانی ایران به صورت فصلی از سال 1388 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 10، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. مقایسه قابلیت داده های ماهواره لندست ۸ و مدل SEBAL در برآورد تبخیر و تعرق جنگل های خزری با مدل ترکیبی پنمن مانتیث


2. استخراج مقوله های پایه برای سیاستگذاری جنگل های شمال ایران


3. امکان استفاده از باکتری های محرک رشد در عملیات احیای جنگل های بلوط (مطالعه موردی: ایستگاه گاران، مریوان)


4. تجزیه و پویایی عناصر غذایی لاشبرگ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل های منطقه چهارزبر کرمانشاه)


5. اثر مبدا بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه زنی بذر نیم رس نمدار


6. مکان یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت


7. رقابت درون گونه ای برودار(Quercus brantii Var. persica) و ارتباط آن با برخی عوامل توپوگرافی و زی توده ریشه های مویین (مطالعه موردی: قلعه گل- لرستان)


8. فراوانی و تنوع کرم ها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیا شده ناحیه خزری


9. بررسی سیستم زهکشی و عوامل تاثیرگذار بر خرابی جاده های جنگلی


10. تغییرات رواناب و رسوب در پی تغییر برخی ویژگی های خاک در اثر عملیات بهره برداری جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود)