مقالات فصلنامه علوم و فنون دریایی، دوره 21، شماره 4 منتشر شد

دوشنبه، 22 اسفند، 1401
مقالات فصلنامه علوم و فنون دریایی، دوره 21، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه علوم و فنون دریایی، دوره 21، شماره 4 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 3 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه علوم و فنون دریایی (Marine science and technology) توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به صورت فصلی از سال 1390 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 21، شماره 4 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه های قابل کشتیرانی (مطالعه موردی رودخانه کارون، بهمنشیر و اروند)


2. تحلیل اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی بین المللی (ISM Code) و نقش ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی


3. ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف)