مقالات دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 10، شماره 29 منتشر شد

یکشنبه، 14 اسفند، 1401
مقالات دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 10، شماره 29 منتشر شد
مجموعه مقالات دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 10، شماره 29 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (Research in Educational Sport) توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت دوفصلی از سال 1395 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 10، شماره 29 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. نقش های مربیان در ارشادگری ورزشکاران: یک مطالعه کیفی


2. تاثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی


3. طراحی الگوی مدیریت عملکرد دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی


4. شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی


5. شناسایی عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)


6. تاثیر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا (مطالعه موردی دانشجویان رشته تربیت بدنی)


7. بررسی عوامل موثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی


8. ارائه مدل زمینه ای توسعه بهره وری دانش آموختگان رشته مدیریت ورزش به مثابه بهره وری فردی


9. تاثیر فرهنگ حاکم در ورزش های آئینی-میراثی بر توسعه سرمایه اجتماعی جوامع شهری (مورد مطالعه: ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی)


10. شناسایی و مدل یابی مولفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های علوم ورزشی