مقالات مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 19، شماره 1 منتشر شد

سه شنبه، 17 آبان، 1401
مقالات مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 19، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 19، شماره 1 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 8 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی (Organizational Culture Management) توسط دانشگاه تهران به صورت فصلی از سال 1382 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۱۹، شماره ۱ این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرفکننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان تک ماکارون)
2. طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران
3. اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی
4. فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روانشناختی کارکنان
5. شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران
6. ایجاد فرهنگ عاطفی مثبت: اثر ارتباطات داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با تاکید بر نقش رفتار شهروندی سازمانی
7. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
8. تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیره عاشورایی