سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار

یکشنبه، 15 آبان، 1401
سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار

سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار روز چهارشنبه، 30 آذر، 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در شهر ورامین برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقلات خود حداکثر تا تاریخ 20 آذر ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

محصولات غذایی استراتژیک:
• تنش های محیطی و عملکرد محصولات استراتژیک
• اقلیم، عملکرد محصولات زراعی و امنیت غذایی
• اقتصاد محصولات استراتژیک کشاورزی و امنیت غذایی
• مدیریت محصولات استراتژیک
• و...

(اطلاعات کامل همایش)