آقای دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی

Dr. Behzad Hassannezhad Kashani

دکترای مدیریت رسانه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (92714)

9
3
7
3
5
14
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Behzad Hassannezhad Kashani , Akbar Nasrollahi Kasmani, "Users’ Value Perceptions of New Communication Technologies and Their Willingness to Pay: A Case Study of Mobile Banking", Indian Journal of Science and Technology, (2015), Vol 8, No 17
 •  Mokhtari, M., Ghayoor, S. M. & Kashani, B. H. Factors Affecting Islamic Clothing Purchase Decision by the Mediating Role of Word of Mouth. International Journal of Management, Accounting and Economics. (2018). 5(12), 905-922.
 •  Kashani, B. H., & Kasmani, A. N. Internet Public Policy Themes: A Literature Review. International Journal of Management, Accounting and Economics. (2018). 5(6), 360-410.
 •  Lashkary, Mohammad & Matin, Esmail, Kashani, Behzad & Kasraei, Kolonel. Are Private Universities Ready for Implementation of Knowledge Management in Iran? A Case study on Islamic Azad University, Neyshabur Branch. European Journal of Business and Management. (2012). 4. 2222-2839.
 •  Khadijeh, Mohammadi Siyaparani & Hassannezhad Kashani, Behzad. Association between Capital Structure and Accounting Conservatism in Iranian Stock Market. Research Journal of Finance and Accounting. (2014). 5. 111-117.
 •  Khadijeh, Mohammadi Siyaparani & Hassannezhad Kashani, Behzad. "Association between Ownership Structure and Accounting Conservatism". (2014). Vol.5, No.9, 124-130.
 •  Matin, Esmail Khodai; Kashani, Behzad Hassannezhad. "Comparing Degree of Readiness for Implementation of Knowledge Management in Public and Private Universities in Iran". (2012). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business; August, Vol. 4 Issue 4, p623
 •  Karimi, M. and Kashani, B. H. "Customer Preference Of Private Insurance Covers In Iran", Barcelona European Academic Conference (2011). Barcelona, Spain
 •  Khodai Matin, E., Nakhchian, A. and Kashani, B. H. "Effect of Employees’ Entrepreneurial Orientations on Knowledge Management in Small and Medium Enterprises in Iran". J. Basic. Appl. Sci. Res., (2013). 3(3), 608-617
 •  Ghorabi, M., Kafashpor, A. and Kashani, B. H. "Identification of Customers’ Satisfaction Attributes in Offset Printing Industry". Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. (2012). October, Vol 4, No 6.
 •  Lashkary, M., Khodai Matin, E., Kashani, B. H. and Kasraei, K. "Investigating the Knowledge Management Implementation in Distance Education System in Iran". Information and Knowledge Management. (2012). Vol 2, No.7
 •  Mousavi, M., khodai Matin, E., Kashani, B. H., Mortazavi, R. and Sabagh, P. "Investigating the Learning Organization’s Characteristics of Distance Education System in Iran". Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. (2012). Vol 4, No 5
 •  Kashani, B. H., Nakhchian, A. and Ghorabi, M. "Islamic Employee Selection And Appointment", Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. (2012). September, Vol. 4, No. 5
 •  Karimia, M. and Kashani, B. H. "Relationship between Customer Satisfaction of Insurance service Qualities and Private Insurance Preference in Iran". Asian Journal of Research in Business Economics and Management. (2014). Vol. 4, No. 5, May, pp. 230-236.
 •  Esfahani, F., Sardar, M. A. and Kashani, B. H. "Relationship Between Media Advertisements and Purchase of Losing Weight Sport Products in Iran". World Applied Sciences Journal. (2012). 17 (7): 821-825
 •  Lashkary, M. and Kashani, B. H. "The Impact of Monetary Variables on Economic Growth in Iran: A Monetarists’ Approach", World Applied Sciences Journal, (2011). 15 (3): 449-456.
 •  Karimi, M., Cheshomei, A. and Kashani, B. H. "The Privatization Effects On Iran Insurance Industry". International Journal of Economics and Finance Studies. (2010). Vol 2, No 2,
 •  Kashani, B. H., Nasrollahi Kasmani, A., Sadipour, E., and Soltanifar, M. "Qualitative Study of Professionals’ Perspectives about Internet Public Policy in Iran". IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. (2017). Vol.17 No.8, August
 •  "Users’ Value Perceptions of New Communication Technologies and Their Willingness to Pay: A Case Study of Mobile Banking", Indian Society for Education and Environment, (2015), Vol 8, No 17:

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • پایان نامه طراحی نظام مطلوب سیاستگذاری فضای مجازی در ایران با تأکید بر مراحل سیاستگذاری (دانشگاه امام رضا علیه السلام) - 1396 - فارسی
 • طرح پژوهشی شناسایی ساختار سازمانی موجود و ارجح از دیدگاه کارکنان (دفتر تبلیغات اسلامی خراسان) - 1392 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدوین منشور اخلاقی کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (دفتر تبلیغات اسلامی خراسان) - 1392 - فارسی
 • کتاب بازاریابی بیمه (شهر آشوب) - 1391 - فارسی
 • طرح پژوهشی تحلیل روابط ادراکات ارزش در حوزه خدمات بانکی تلفن همراه (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1390 - فارسی
 • طرح پژوهشی تحلیل و رتبه بندی علل ترجیح پوشش‌های بیمه‌ای خصوصی توسط مشتریان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور) - 1390 - فارسی
 • پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ادراک شده مشتری از خدمات صنعتی بیمه و تعیین نتایج حاصل از آن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور) - 1388 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی، کارشناس برنامه ریزی و کارشناس بیمه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی (1389-1398)
 • مسئول ارتباطات و هماهنگی، فصلنامه معارف رضوی و رسانه مرکز پژوهش های صدا و سیمای خراسان رضوی (1391-1392)
 • سابقه تدریس در کارشناسی ارشد: مبانی ارتباطات انسانی، زبان تخصصی (جبرانی کارشناسی)، مدیریت رفتار سازمانی (جبرانی کارشناسی)، مدیریت ارتباط با زایرین، روابط فرهنگی بین الملل، مبانی ارتباطات انسانی، مدیریت تبلیغات و برند، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات ، (1388-1398)
 • سابقه تدریس در کارشناسی: مبانی ارتباطات، نهادها و رسانه های اسلامی، مبانی سازمان و مدیریت، اصول بیمه،زبان تخصصی بیمه 1، زبان تخصصی بیمه 2، حسابداری شرکت های بیمه،حقوق دریایی، حقوق بیمه، بیمه های اموال ، برنامه ریزی استراتژیک (1388-1398)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس بازرگانی خارجی خوشه صنعتی دوریکا (1386-1387)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • تکنیک های موثر انتشار مقاله های علمی در پایگاه WOS - دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (1398)
 • شناخت فرایند و سیستم - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1397)
 • ارتباطات سازمانی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1397)
 • کارگاه شناخت تمدن اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1396)
 • بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1396)
 • اعتباریابی ابزار پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1395)
 • جاسوسی تلفنی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1394)
 • مدیریت دانش سازمانی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1394)
 • پژوهش سواد اطلاعاتی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1392)
 • قوانین و مقررات استخدامی - انحمن مدیریت ایران-خراسان (1390)
 • ICDL - معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی (1390)
 • مدیریت استراتژیک - انجمن مدیریت استراتژیک ایران (1389)
 • پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1389)
 • دستیابی به منابع اطلاعات داخلی و خارجی - دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (1389)

سایر موارد

 • IELTS 6.5
 • کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
 • کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد