خانم مهندس ژاله رضوانی گیل کلایی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر

Researcher ID: (91444)

1
1

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هنرآموز معماری (1401-تاکنون)