آقای دکتر امیرحسین روشن ضمیر

Dr. Amirhossein Roshanzamir

پژوهشگر تحول دیجیتالی و نوآوری

Researcher ID: (90832)

5