آقای مهندس احمد حیدری

Engineer ahmad heidari

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

Researcher ID: (89885)

5
1
4

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک زنجان1396-1400

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • پنجمین همایش ملی آتش نشانی - تهران هتل المپیک (1401)
  • چهارمین همایش ملی آتش نشانی - تهران هتل المپیک (1397)
  • همایش اقتصاد مقاومتی - تهران صداسیما 1397 (1397)
  • سومین همایش ملی آتش نشانی - تهران هتل المپیک (1396)