آقای مهندس مهدی نعمتی حسینلو

Engineer Mehdi Nemati Hosseinlou

مدیر مطالعات برنامه‌ریزی و مهندسی ارزش موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

Researcher ID: (8444)

5
2
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در بیش از 45 مطالعه برنامه‌ریزی، مدیریت و مهندسی ارزش (1387-1401)