آقای پروفسور محمد شکیبی نژاد

Prof. Mohammad Shakibi Nejad

استاد دانشگاه✓عضو کمیسیون عالی هیت هیات ممیزه✓

Researcher ID: (83392)

22
8
101
4
21
16
24
7
23

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  http://www.jlcjnet.com/vol-2-no-1-march-2014-jlcj
 •  1 http://www.aripd.org/journal/index/jlcj/vol-2-no-1-march-2015-abstract-3
 •  http://www.aripd.org/journal/index/jlcj/vol-1-no-1-march-2012-abstract-2
 •  http://www.jlcjnet.com/vol-1-no-1-december-2013-jlcj
 •  http://www.aijcrnet.com/journal/index/36
 •  https://hrmars.com/journals/journaldetail/IJARBSS/11/11
 •  https://hrmars.com/journals/journaldetail/IJARBSS/60
 •  http://www.aijcrnet.com/journal/vol-2/index-2006/34
 •  http://www.aijcrnet.com/journal/vol-5/index-2004/32
 •  http://www.michu.edu/Law-journal/vol-4/index-2000/20
 •  http://www.michu.edu/Law-journal/vol-3/index-2005/12
 •  http://www.nyu.edu/Law-journal/vol-10/index-2008/109
 •  http://www.txm.edu/Law-journal/vol-14-index-2010/2
 •  https://www.ncjrs.gov/nathanson/organized.html20۰۷
 •  http://www.unicri.it/in_focus/on/Organized_Crime_Legal_Economy2016
 •  http://www.aijcrnet.com/journal/vol-4/index-2020/60
 •  http://www.aijcrnet.com/journal/index/vol-3/14/2001
 •  https://hrmars.com/journals/journaldetail/vol-3/IJARBSS/10/10
 •  The failure to obtain district subdivision so via their consenting, Shakibi Nejad Mohammad, Cornell University,IJILL
 •  Reviewing of One Sided Disposition in View of Iranian Civil Law Codex’s Laws and Islamic Legal Principles,Shakibi Nejad Mohammad
 •  A Review Study about Quality of Democracy from the View of International Law and the Definitions Related to Democracy,Vol2,Shakibi Nejad, Mohammad.JDS
 •  Scientific Paper Suggestion about goods & currency smuggling phenomenon In view of Iran economic rights, Shakibi Nejad, Mohammad.JDS‏
 •  The role of the WTO & GATT international organizations on white-collar trade fraud and Russian sanctions on Ukraine,201-220Pp.Prof,Dr.Shakibi Nejad.M https://academic.oup.com

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • نقش قانون گذاری ارائه شده در اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران (1385)
 • شکیبی نژاد دکتر محمد,نظریه پردازوسخنران باهمکاری خانم دکتربهرامی:28کنفرانس بین الملل تجارت سالم ;مادرید اسپانیا, مطالعه بین الملل حقوق بازرگانی گزینشی کمپانی های اينترنتى ازآغازتولیدوتقاضا تاروندفروش وعرضه درخاورمیانه باتوجه به محشاى قوانين وB2Bكشورهاومعاهدات فى مابين دولتها و بررسى رویهB2C (2023)
 • The Comparative Study of Academic Research on the FATF Convention and Economic Sanctions of FAO and FDA Sanctions from the Perspective of International Law by the International Court of Justice in Dhaan Hagueèn Dåûgueèn (The Hague)/دکتر شکیبی نژاد با همکاری خانم دکتر بهرامی https://www.law.umich.edu (2022)
 • https://www3.uaeu.ac.ae-الاحداث والقضاء والحکومه البنانیه .Dr.Mohammad Shakibi Nejad-912,934pp,IIX (2020)
 • نقش دوره های فراگیری تخصص رشته های حقوقی وقوانین ونقش آن فی مابین روابط ناجا بامردم وصاحبان مناصب قضایی(قضات,وکلاء دادگستری,دادستانها)-دوازدهمین همایش عوامل همگرایی ناجا با سیستم قضایی ومردم-سردبیرعلمی-چاپ مقاله وپوستر (2019)
 • Internationaal recht in vergelijkend handelsperspectief -Dr.Mohammad Shakibi Nejad-https://www1.eulex.europa.eu 42 Sp(8), 58 (2018)
 • حقوق معاهدات و سقوط تعهدات بین الملل بازرگانی وبانکی 》سردبیراجرایی-چاپ مقاله وپوستروگواهینامه ممتازدوازدهمین همایش بین الملل حقوق و اقتصاددرشرایط تحریم بانکی (2017)
 • مولف ومحقق باهکاری خانم دکتر بهرامی /گشایش اسنادبین الملل بازرگانی و ریفانس وجایگاه پروتکل اینکوترمز2010- سمپوزیوم پژوهشگاه علوم انسانی واتاق بازرگانی (2016)
 • هجدهمین گردهمایی حقوق بین الملل تطبیقی وتعهدات تجارت والزامات خارج از قراردادهای وفق اسنادومقاوله نامه های و کنوانسیون مدنی وسیاسی سردبیرعلمی-دانشگاه شعبه بین الملل -نشر مقاله وپوستر وگواهینامه مولف ومحقق برتر-شکیبی نژاد دکترمحمد (2015)
 • تعیین وسیلابس گذاری وبرنامه درس تخصصی برای کاروزان قضایی سردبیرعلمی/دومین گردهمایی مدیران واساتید وکلاء و قضات -معاونت آموزش دادگستری- پژوهشگاه فرهنگ اسلامی و دانشگاه محقق-چاپ مقاله وپوستر باتقدیرنامه (2014)
 • The Introduction to Democratic Governance and International Law-Dr.Mohammad Shakibi Nejad-https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/Sp12(56), 51,88pp (2013)
 • Une des conséquences de la crise économique-Dr.Mohammad Shakibi Nejad-https://www.memoireonline.com/pag214'224/8515/Lacrise-economique-mondiale-et (2012)
 • The Comparative Perspective and International Private & Commecial LawXII-Dr.Mohammad Shakibi Nejad-https://www1.iire.org/it/activites/seminaires 5 (87), 221,235 (2012)
 • The Specifically in U.S. Compared to European-Dr.Mohammad Shakibi Nejad-U.S. Compared & European IIX Law-76,231Pp (2011)
 • Le droit à une indemnisation équitable et adéquate et une réadaptation aussi complète-Mohammad Shakibi Nejad-https://www.meetpie.com/documents/ archives 9 (21), 76,88pp (2010)
 • شکیبی نژاد,دکترمحمد و خانم دکتربهرامی-کنفراس بین الملل توانمدسازی حقوق ومدیریت سازمانی-نشروپوستر,تقدیرنامه ممتاز (2010)
 • D,contrôlée par Là Commission-Senior:.Prof,Mohammad Shakibi Nejad-La Commission de contrôle des fichiers D’INTERPOL 'Sp III"23,89pp (2009)
 • جامع المرجزالعقودالثانیه فی القواعد الفقیهه -‎ شکیبی نژاد دکتر محمد,پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (2009)
 • International economics and comparative study of the World Trade Organization-JMDI, XII Mohammad Shakibi Nejad, Check List,JRS,ISI (2008)
 • فلسفه رواشناسی بالینی واجتماعی رنگها لباسها نیروی انتظامی وراهوردرمواجهه باافراداجتماع وتعاملات باآنها-پنجمین کنفرانس نقش قانون گذاری واثربخشی ناجا دراجتماع-سردبیر علمی/نشرمقاله وپوسترهمراه باگواهینامه رتبه ممتاز (2006)
 • Autopsy of international law from a global perspective-Prof,Dr.Mohammad Shakibi Nejad-https://www3.law.umich.edu/mlawglobal/Pages:.51, 790Pp (2006)
 • شکیبی نژاد دکترمحمد خانم دکتربهرامی مطالعه وبررسی تطبیقی موضوع ورشستگی عادی وتقصییر تجاربالهام بقانونین شرکتهای تعاونی اصلاحیه1370مستفادازقانون تجارت ایران ومواد321-452-621قانون بازرگانی هلند;درحال ترجمه واصلاح مجدد.دوره دکترا حقوق بین الملل تجارت واقتصادی https://www.rjik.law.ac.nl (2005)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • دکتر شکیبی نژاد محمد,مولف و سخنران,نقش دلار از منظر حقوق بین الملل تطبیقی بازرگانی کسب کار بازارهای خرد و کلان ایران و جهان کنفرانس بین الملل پول اقتصاد و سرمایه - وزارت صنعت با همکاری دانشکده اقتصاددانشگاه تهران (2021)
 • شکیبی نژاددکترمحمد,تأثیر ومقایسه بخشنامه9000/98554/100-1398 شعب ویژه اختیارات توسط وزارت دادگستری برای رسیدگی جرائم قاچاق کالاوارز ووجوه تناقض آن با قوانین کیفری وآیین دادرسی کیفری مصوبه1394-92;جورنال حقوقی دادگستری (2020)
 • دکترشکیبی نژاد محمد تاثیر سیستم ماشه تحریم ها برروی ارتزاق وصنایع کلان کشورهای مورد تحریم (2018)
 • شکیبی نژاد دکترمحمد - مقارنه ازمنظر نظام آموزشی و قیاس مدارس تخصص آموزش عالی علوم قضاء عالی ایران و چند کشور برتر (2017)
 • دکترشکیبی نژاد محمد,بررسی عدالت کیفری و قاعده اعطاء کل ذیحق حقه درسیستم محاکمات کیفری وتجاری قضایی ایران,شماره ویژه پیاپی2311-2315;جورنال تخصصی حقوق اسلامی (2017)
 • Mohammad Shakibi Nejad- A Review Study about Quality of Democracy from the View of International Law and the Definitions .Related to Democracy,DPhiL,Thesis (2010)
 • Reviewing of One Sided Disposition in View of Iranian Civil Law Codex’s Laws and Islamic Legal Principles ,S.J.D,Thesis (2004)
 • Criminology Scientific Seminar for Scholars of Judicial Law ,Mohammad Shakibi Nejad Professional Doctorate (1999)

تالیفات

 • پایان نامه استاد راهنما/ راهکارهای قانونی در جنگ های نامتعارف با تمرکز به اسناد و کنوانسیون های بین الملل (دانشگاه تربیت مدرس) - 2024 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه تطبیقی بین الملل جایگاه بلاک چین و رمزارز در سیستم تجاری ایران و آلمان (پردیس بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی) - 2024 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/مطالعه تطبیقی پروتکل‌های چهارگانه کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ در ترک مخاصمات بین الملل (دانشگاه و پژوهشگاه عالی امورخارجه) - 2024 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/روان سازی بازرگانی درشرایط کرونا وتحریم کشورها ازمنظر حقوق تطبیقی بازرگانی بین الملل و استفاده از سیستم ICCI/ICP (پژوهشگاه عالی تخصصی علوم بانکی واقتصادی) - 2023 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی موردی تمرینات ورزمایشاهای جنگی دریایی برای مقابله با مبارزه باسرقت و گرونگان گیری دریایی با الهام ازکنوانسیون1982مستفادازکنوانسیون1933و تجربه وفق کنوانسیون1907پروتکل1946و1949الحاقی ژنودرعرصه حقوق بین الملل مخاصمات جنگ دریاها (پژوهشگاه ودانشگاه عالی تخصصی علوم وفنون) - 2023 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/رویه سرمایه گذاری با تمرکز بر B.O.O ,BOB و بیع متقابل بین الملل (پردیس بین الملل دانشگاه تهران) - 2023 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/ حقوق کیفر بین الملل ‌تطبیقی در سیستم قضایی ایران و امارات متحده عربی (شعبه بین الملل علامه طباطبایی) - 2023 - انگلیسی
 • پایان نامه استادراهنما/تامل وبررسی شاکله اصول قراردادهابازرگانی ایران وضمانتهای اجرایی آن مستفاده ازکنوانسیون وین1980 (دانشگاه علامه طباطبایی) - 2022 - فارسی
 • طرح پژوهشی استاد راهنما/مطالعه پژوهشی قاعده برائت و تکریم در محکومان جنایی مابلغ ولومابلغ با نگاهی بر محشای قوانین جزایی و شهروندی ایران (دانشگاه شاهد) - 2022 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/جایگاه تطبیقی ماده ۸ و۳۲ منشور بین الملل متحد با الهام از قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل (Jus Cogens) در مادۀ 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین (شعبه بین الملل دانشگاه تربیت مدرس) - 2022 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی تأثیر مقایسه بین الملل قانون تجارت درباره رقابت سالم و عدم تقلب در تولید عمده و جلوگیری از کلاهبرداری ازطریق ثبت بارکد صحت کالاها وتولیدات(GS1;GS2 OR QR1;QR2) (دانشگاه وپژوهشگاه عالی گمرک) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/بررسی قاعده تجری وعدل واباحه ازمنظرقانون وقواعدفقهیه درمنظرمحاکمات دادرسی دررویه جاری محاکم وایرادت آراء متناقض (پردیس بین الملل فارابی) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/حدودو ثغور لازم الاجراء شدن(* کنوانسیون مریدا*) درباب مبارزه با جرائم تجار و مالی و اختلاس وارتشاء وجایگاه آن درسیستم قضایی ایران (دانشگاه وپژوهشگاه عالی گمرک) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعه تطبیقی ضمانت اجراء جایگاه جرائم مزورانه شرکتها تجاری و پولشویی ملهم از قوانین تجارت و مجازات عمومی کتاب تشدید مجازات کلاهبرداری,اختلاس,ارتشاء قانون مجازات اسلامی ایران باعنایت به *مقاولنامه های (*کنوانسیون پالرمو*) وباعنایت با عنایت به قوانین (*CFT/FATF*) (دانشگاه تربیت مدرس) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/رویکرداخلاق ورفتارمتقابل نمایندگان سیاسی,قضایی,نظامی,فرهنگی بارویکرد(*حقوق دیپلماتیک موضوع کنوانسیون‌ وین راجع به روابط بین الملل ۱۹۶۱مستفاد ازکنوانسیون راجع به روابط کنسولی ۱۹۶۳*)که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل (پژوهشگاه ودانشگاه عالی امورخارجه) - 2021 - فارسی
 • طرح پژوهشی ترجمه وتالیف مطالعه اوضاع پناهجویان وفق(*کنوانسیون ژنو1951و مرجع حل اختلاف وصلاحیتهای ذاتی وتبعی محاکم کیفر بین الملل ملهم از مواد30-34و 1ـ3ـ4ـ16 ووفق (بند 1-37*)-باهمکاری خانم دکتر بهرامی (پژوهشگاه ودانشگاه عالی امورخارجه) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/بررسی منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی(*حقوق بشر مصوبه 10 دسامبر 1948 و پروتکل1967و پیوستن دولت ایران خصوصا موضوع مواد 17 و 23 و 24 و 26*) ازمنظرحمایت پناهجویان کشورهای جنگ زده (دانشگاه وپژوهشگاه عالی وزارت امورخارجه) - 2021 - فارسی
 • کتاب حدودوصلاحیت کیفی وکمی قراردادهای مهندسان ناظردرقراردادهای پیمانکاری》مولف با همکار خانم دکتر بهرامی (مهندسان سازه-چاپ یازدهم) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/اخلاق ومفهوم فضیلت ازمنظرفارابی وشیخ بهایی با تطبیق رویکرد هابز ولاک (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/ بیمه مسئولیت مدنی و اتود پلتفرم سوپرانو ازباب مهندسان مشاور و ناظر در سازه ها (پژوهشکده دانشگاه عالیECO) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/روش شناسی نظریه حقوق اقتصادی دومکتب اتریش و شیکاگو و بررسی نظریات فردریش فون هایک و استیون لوی در حال تکامل تجارت وتعاملات قانونی بین الملل (دانشگاه تهران شعبه بین الملل) - 2021 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه تطبیقی درباره اجراء (*کنوانسیون WTO *) و ضمانت اجراء قوانین جزایی در سازمان گمرک جهانی (WCO) ازطریق کدبین الملل (SSCC) به عنوان یک شماره (UCR) و اهمیت واردات و صادرات (پژوهشکدهECOدانشگاه علامه طباطبایی) - 2020 - فارسی
 • پایان نامه استادرهنما/مطالعه بنیادین وتحقیقات درباره جنگهای بیماریهای میکروبی پس از جنگ جهانی دوم طبق (*کنوانسیون بین الملل ژنو1949والحاقیه1977ومنشوربین الملل*)وقوانین جزایی در محکمه عالی کیفری بین الملل و لازم الاجراء بودن قوانین با نگاه صلاحیت ذاتی محاکم ویژه (دانشگاه قم) - 2020 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/رویه جاری رسیدگی درجری امور تشریفات دادرسی کیفری ایران درباره سوء استفاده سایتها و جورنالها داخل وبین الملل وقانون مالکیت معنوی وفکری ازمولفان 1348 واصلاحات بعدوتطبیق آن با کنوانسیون برن1881-کنوانسیون وپروتکلهای1960Geno (پژوهشگاه علوم انسانی) - 2020 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی نظریه اخلاق ومعرفت شناسی هامو هامینی لوپاآس تامس هابز وتطبیق آن با تفکرات اندیشمندان متاخر ایران (پژوهشگاه علوم انسانی) - 2020 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مقارنه فقه پویا وتطلیقی درباب قضاوت با امعان نظر از محشای قوانین کیفری ایران و امارات متحده عربی (دانشگاه امام صادق (ع)) - 2020 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/رابطه قاعده ارشاد و اسقاط ضمان درعقود اسلامی (دانشگاه قم) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/مطالعه تطبیقی فلسفه علم وعلم قضاء از منظربوعلی سینا و میشل فوکو (دانشگاه علامه طباطبایی) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/بازنگری درسیستم نیم قرن اخیر درباره اوضاع پناهندگان ایران وافعان باتوجه به قوانین داخل و کنوانسیون مراکش درکشور زیر امضاء کنوانسیونها (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعه تطبیقی مکاسب محرمه و اصول وقوانین بدون رباوسودبانکی مصوبه1361اصلاحیه قوانین چک و معضلات ورودیهای پرونده های قضایی (پژوهشگاه عالی بانکی) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه تطبیقی حقوق دینی وعینی تحدید مسئولیت تخلف ازتعهدات بازرگانی ایران و آلمان (دانشگاه علامه طباطبایی) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/نحوه تنظیم قراردادهای بین الملل وحقوق تطبیقی بورس وفرابورس درایران وانگلستان (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/رویه شناسی قضایی وقفهی وعرفی درباب مجازاتهای جایگزین حبس و محرومیت های اجتماعی جایگزین مجازاتهای شلاق وجزای نقدی و ایجادمهارت آموزی و کارکردهای آن باموضوعیت بزه شناسی بین الملل و محشای قوانین کیفری مصوبه1392واطلاحیه1394 ج ا ا (دانشگاه قم) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه تحولات حقوق تطبیقی و دهه کنونی بین الملل کیفر اروپا وآمریکا درامور جرائم سایبری با امعان نظر سیستم قضایی آمریکایی و رومن ژرمن (پردیس بین الملل دانشگاه تهران) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی استفاده از مارک و برندینگ ازمنظرحقوق مالیکت فکری ومعنوی به منظور معرفی خدمات (دانشگاه تربیت مدرس) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/شرایط ابطال یا فسخ مناقصه در سیستم قوانین جاریه جا ایران (دانشگاه تربیت مدرس) - 2019 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/آیین دادرسی وداوری تجاری ازمنظر قضاوت مستفاداز آیین دادرسی درامورمحاکمات کیفری مصوبه1392 (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/حضور مستشاری ونظامی ایران درخاورمیانه از دیدگاه حقوق جنگ و کنوانسیون لاهه وژنو با تمرکز برقوانین داخل کشورایران وکشورهای منطقه (دانشگاه و پژوهشگاه عالی امورخارجه) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه تطبیقی وفق کنوانسیونها دریاها 1956-1982وجنگ باموضوع جایگاه مرزهای دریایی ایران وتعرض به سه منطقه دریایی ایران (دانشگاه بین الملل کیش) - 2018 - فارسی
 • طرح پژوهشی مولف ومحقق باهمکاری خانم دکتر بهرامی-تفاسخ ونقش اراده ها در قراردادهای پیمان توسط کارفرمایان ملهم ازقوانین وآیین نامه عمومی پیمانامه (جورنال علمی پژوهشی پژوهشگاه عالی ECOدانشگاه علامه طباطبایی) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/اثبات ادله دعوا در باب نظریات اصالت ونیابت تجار درحقوق بین الملل بازرگانی (دانشگاه تربیت مدرس) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/ قاعده تسبیب در شروط لازم خارج از قرارداد تجاری در حقوق ایران و کامن لا انگلیسی (دانشگاه تربیت مدرس) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/بررسی امتیازات مالکیت فکری واوضاع ثبت برندینگ وحقوق بیمه شرکتهای تجاری فراملی (پژوهشکدهECOدانشگاه علامه طباطبایی) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی مقررات فصل نهم حقوق بین الملل دریایی1962بالهام از کنوانسیون شیکاگو1944 (دانشگاه بین الملل کیش) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی افتراق بین جایگاه دیوان عدالت اداری و لزوم نظارت و تأیید قراردادها و پیمان‌ها از سوی اداره کل امورفنی وحقوقی دانشگاههای دولتی ازنظرقانون اساسی وقانون آیین تشیکلات محاکمات دیوان عدالت اداری1390 (دانشگاه علامه طباطبایی) - 2018 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/بررسی دادرسی عادلانه درباب جرائم سایبری در قانون آیین دادرسی در امور محاکمات کیفری (دانشگاه قم) - 2017 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/جایگاه حقوق تکنولوژی و مهندسی معکوس در ایران وکشورهای درحال توسعه با توجه به مقاوله نامه و قوانین مالکیت فکری ومعنوی (دانشگاه وپژوهشگاه فارابی) - 2017 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی شکایات ازشرکتهای استارپ آپ بمانند اسنپ.. وحوزه رقابتی وضدرقابتی وفق اصل44قانون اساسی و مواد22, بند 1 ماده 20,62وکارکردشورای ملی رقابت ازنظرمدیریت وحقوقی (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2017 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی وتحلیل احکام وقرارهای دستوری واجراء احکام وقرارها دیوان عدالت اداری وفق اصول156,160,164قانون اساسی وقانون آیین دادرسی تشکیلات دیوان مستفادازقانون آیین دادرسی درامورمحاکمات مدنی وحقوقی (پردیس بین الملل دانشگاه تهران) - 2017 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/جایگاه حقوق بین الملل بیمه ایی در باب تعداد مسئولیت مدنی و سقوط تعهدات و اصل خسارت و انتقال حقوقی (پژوهشکده دانشگاه عالی ECO) - 2017 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/فقه استدلالی و حقوق کیفر اسلامی وجایگاه مدعی العموم در برقراری عدل ونظام عدالت (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2016 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/جایگاه و استفاده از علوم و حقوق انرژی وپاک در شرایط تحریم علیه ایران (دانشگاه تربیت مدرس) - 2016 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/وجوه تفریق واشتراکی تعاریف سرقت دریایی و گروگان گیری افراد حقیقی ملهم ازقوانین داخل وکنوانسیونهای دریاهاولاهه وژنو (دانشگاه بین الملل تهران) - 2016 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/کارکردتطبیقی بین الملل کلاهبرداری واختلاس قوانین سایبری وقوانین بین الملل بانکی در بزه شناسی فضای سایبری (دانشگاه تربیت مدرس) - 2016 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه وبررسی نظریات اصالت ونیابت تجار درحقوق بین الملل بازرگانی ازمنظر قوانین ایران وفقاهت (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2016 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/بررسی محشای محشای قوانین ومقررات تطبیقی ایران و سیستم کامن لا آمریکایی درباره جایگاه وکلای دادگستری و دادستانها در محاکم کیفری (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/جایگاه قواعد زعیم وارشاد و اصل164 قانون اساسی در بوته چالش محشای قوانین مدنی وکیفری در احکام محاکم کیفری ایران (دانشگاه قم) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/روابط وحالت جنگ در مخاصمات خلیج فارس و تجاوز به مرزهای آبهای داخلی ایران و خطوط ساحلی ایران وکشورهای حاشیه عرب (دانشگاه و پژوهشگاه عالی امورخارجه) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/جایگاه استفاده از کنوانسیونهاومقاوله نامه (حقوق مدنی وسیاسی و ژنو) دررویه سیستم عملکردمعاونت بین الملل قوه قضاییه و رایزانی حقوقی وزارت امورخارجه در سیستم ایران ازدهه1350لغایت1398 (دانشگاه و پژوهشگاه عالی امورخارجه) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعه تطبیقی دادرسی حقوق کیفری تجاری در حقوق ایران و کامن لا انگلیسی (دانشگاه تربیت مدرس) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/طرح دعوی وجری تشریفات دادرسی تجاری وکیفری توسط مال مقبوض بشروط مفسده عقود فاسده (دانشگاه تربیت مدرس) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعات بنیادین درباره فقدان ونواقص قراردادها با توجه به کنوانسیون های TIR,IRU (پژوهشکدهECOدانشگاه علامه طباطبایی) - 2015 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/بررسی قاعده فقهی الاقرار العقلا در نظام حقوق کیفری اسلام (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2014 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/تبین جایگاه تاریخی وحقوقی دریای خلیج فارس و عمان در کریدور حمل ونقل دریایی بیخطر با توجه به کنوانسیون 1982ملهم از کنوانسیون1958 (دانشگاه وپژوهشگاه عالی امورخارجه) - 2014 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مقارنه فقیهی مسائل مستحدثه قضایی تطبیقی در ایران ونظام قضایی پاکستان وترکیه (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2014 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعه تطبیقی دادرسی حقوق کیفری تجاری در حقوق ایران و کامن لا انگلیسی (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2014 - فارسی
 • طرح پژوهشی مولف ومحقق باهمکاری خانم دکتربهرامی-بررسی موردی وضعیت جری تشریفات درمحاکم ویژه کیفری وتجاری جرائم سایبری و تجارت الکترونیکی در ایران و بلژیک وهلند (جورنال حقوق بین الملل) - 2014 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/وضعیت ترک تابعیت یا تغییر تابعیت باتوجه به قانون مدنی ایران وبلژیک (دانشگاه تربیت مدرس) - 2014 - فارسی
 • پایان نامه استاد مشاور/جریده قاعده استیمان در محشای قوانین مدنی وتجاری (دانشگاه شاهد) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/حقوق تطبیقی بین الملل خصوصی بارویکرد روش شناسی قانون تجارت ایران و ترکیه (دانشگاه تهران) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما//تعارض قانون مدنی ایران ازمنظرافراددوتابعیتی و تحقیقات درحقوق کامن لا انگلستان (دانشگاه وپژوهشگاه عالی وزارت امورخارجه) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/جایگاه اعاده دادرسی طاری درجری تشریفات دادرسی ووظیفه قضات باتوجه بقانون آیین دادرسی درامور محاکمات حقوقی ومدنی (دانشگاه بین الملل قشم) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/جایگاه علم تفسیر واستصحان قواعدفقهیه وقضاوت درنظام حقوقی کنونی ج ا ایران (دانشگاه قم) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/جایگاه قواعدفقهیه ومحشای قوانین جزایی دراء و اقدام درجایگاه قضاوت درنظام حکومت درجمهوری اسلامی ایران ومقایسه سیسماتیک آن با کشورهای اسلامی (دانشگاه شاهد) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/جبران خسارت و تسبیب در حقوق بازرگانی ومدنی ایران وفقه پویا و استدلالی (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/معاملات حقوقی راجع به حق کسب وپیشه وسرقفلی بااستنادبه جابجایی امتیازات مستفادازاعتبارات بانکی ومالی (پژوهشگاه عالی تخصصی مالی وپولی) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مرور (*کنوانسیون بین الملل ورشو و گمرگ*) درباره مسئولیت مدنی و سقوط تعهدات در حقوق بازرگانی وتعهدات بین الملل (دانشگاه وپژوهشگاه عالی گمرک) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعه تطبیقی درباره وجوه قاعده غرری وسقوط تعهدات بین الملل دراسنادتجاری ایران ومالزی (پژوهشگاه علوم اسلامی) - 2013 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/تبین و نتقیح فقه پویا در محشای قوانین مدنی وتجاری ایران (دانشگاه تربیت مدرس) - 2012 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/برداشت بنیادین ازمنظر آتاتیست ها و آگونیست ها وجوه تفریق با نهیلستها (پژوهشگاه علوم انسانی) - 2012 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/فقه العقود و مشترکات عقوددرحقوق اقتصادی وبانکی ایران و کشورهای درحال توسعه ترکیه و مالزی (پژوهشگاه عالی بانکی) - 2012 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه تطبیقی وجوه تفریق ف‍ق‍ه‍یه اق‍رار و م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ آن در فقاهت و محشای قوانین جزایی ایران و مالزی (دانشگاه قم) - 2012 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/تکلمه مروری درباره قاعده جب در فقه و حقوق وقوانین ایران (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2011 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/وجوه اشتراکی قضاوت بالحاظ قراردادن قاعده ضمان و ذم بر ضم ضمه من الباب اسنادتجاری (دانشگاه تربیت مدرس) - 2011 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/مطالعه بین الملل (*جایگاه مصکوکات دربیع متقابل و تولیت وکالی بکالی*) با استفاده قواعدفقیهه وقانون مدنی ایران و بلژیک (دانشگاه شاهد) - 2011 - فارسی
 • پایان نامه استاد داور/حضر رئیس الجمعیة الوطنیة الالشریعة الإسلامیة تدشین العمل مستشار الخدمة‎ (پژوهشگاه علوم اسلامی) - 2010 - عربی
 • پایان نامه استادراهنما/اصول فقاهت وعلم قضات در سیره ورویه صدور احکام وآراء متناقض باتمرکز ادیان رسمی غیرازتشیع درسیستم نظام جمهوری اسلامی ایران (پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی) - 2010 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/قواعد حاکم آنیسترآل و کنوانسیوانهای داوری بین الملل بازرگانی درامور واردات وصادرات درایران وامارات متحده عربی (دانشگاه بین الملل کیش) - 2010 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/نقش اعسار وافلاس وفق محشای قوانین آیین دادرسی مدنی وتجاری ایران و تطبیقی هلند در روابط تجار وافراد حقیقی دررویه عام محاکم ویژه مربوطه (دانشگاه شهیدبهشتی) - 2009 - فارسی
 • پایان نامه استادراهنما/جایگاه فورس ماژور وقانون مسئولیت مدنی بر تعهدات بازرگانی بین الملل و ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوادرمحاکم ویژه کیفری وتجاری ایران (دانشگاه تربیت مدرس) - 2009 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/رابطه حکومت سیاسی و فقاهت دراجرای صحیح قوانین ج ا ا (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2009 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/کلاهبرداری و اختلاس وجایگاه فقهیه و قانونی ازنظرقضات کیفری وحقوقی (دانشگاه امام صادق (ع)) - 2008 - فارسی
 • پایان نامه استاد داور/بررسی تطبیقی قانون جرایم نقدی ازدهه1350تا دهه1390خورشیدی وفق محشای قوانین کیفری ومحکومیت های مالی وآراء هیت وحدت رویه ومحشای قوانین کیفری انگلستان (دانشگاه شاهد) - 2008 - فارسی
 • پایان نامه استادمشاور/مطالعه معاملات در بازاربورس وسرمایه ایران و عرصه بین‌المللی ازنظر ارزوکالا (دانشگاه اموراقتصادی) - 2008 - فارسی
 • پایان نامه استاد مشاور/گزارش موردی در باب قاعده فقهیه الزعیم غارم ورابطه آن با ماده740 قانون مدنی ایران (دانشگاه قم) - 2007 - فارسی
 • پایان نامه استاد راهنما/بررسی وچگونگی استفاده وحفاظت غیرفیزیکی از اسناد قضایی و نظامی ازمنظرمحشای قوانین ایران و کنوانسیون‌های بین الملل (دانشگاه دافوس) - 2007 - فارسی
 • طرح پژوهشی نگرش تطبیقی محاکم عالی فدرالUS,ACT441-3221-1690 وفق مواد95'96قانون اساسی وصلاحیت ذاتی ومحلی محاکم عالی کیفری ملهم ازمواد1027ق.مستفادازماده29آ.د.م ایران|مولف ومحقق:دکتر شکیبی نژاد محمد باهمکاری خانم دکتربهرامی (جورنال حقوق بین الملل) - 2007 - فارسی
 • پایان نامه استاد مشاور/مطالعه تطبیقی درباب چک بلامحل در حقوق تجارت ایران وحقوق تجارت بین الملل (دانشگاه امام صادق(ع)) - 2005 - فارسی
 • پایان نامه استاد مشاور/ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهددرجایگاه قضایی (دانشگاه شاهد) - 2005 - فارسی
 • کتاب حقوق تعهدات وسقوط تعهدات بین الملل,درحالت ادیت برای نشرپانزدهم (پژوهشگاه علوم انسانی،دوجلدی) - 2004 - فارسی
 • کتاب حقوق دیپلماتیک وسازمانهای بین الملل,درحالت بازنشرتوسط پژوهشگاه وزارت امورخارجه (امورخارجه،3جلدی) - 2004 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • پسا دکتری فلسفه علم و حقوق Leipzig Universitat 2008-2009
 • کارشناسی ارشد MBA Strategic دانشگاه تهران 2006-2008
 • دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل Michigan University 2001-2004
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی Tehran University 1991-1993

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو کمیسیون تحقیقات حقوقی و بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس (24)
 • ریاست کمیسیون عالی تلفیق ماده دهم قضایی کشور (26)
 • سابقه تدریس در حقوق بین الملل خصوصی - تعهدات و سقوط تعهدات - پیشرفته دوره دکترا (30)
 • سابقه تدریس در حقوق تعهدات بین الملل (30)
 • سابقه تدریس در دروس پیشرفته حقوق مخاصمات بین الملل دوره دکترا (30)
 • سابقه تدریس در دروس پیشرفته حقوق حمل ونقل دریایی بین الملل دوره دکترا (30)
 • سابقه تدریس در حقوق بیمه و سیستم حمل ونقل باتمرکز برکنوانسیون های بین الملل دورس پیشرفته دوره دکترا (30)
 • سابقه تدریس در حقوق اقتصادی و بازرگانی بین الملل دوره کارشناسی ارشد (30)
 • سابقه تدریس در حقوق اسناد و سازمان‌های بین الملل -دروس پیشرفته (30)
 • سابقه تدریس در دروس خارج-سطح چهار- فقه القضاء (30)
 • سابقه تدریس در حقوق سازمان های بین الملل,دوره کارشناسی ارشد (28)
 • سابقه تدریس در متون تخصصی پیشرفته زبان خارجه (28)
 • سابقه تدریس در تدریس دوره ضمن خدمت-کاورزان قضایی (26)
 • سابقه کار دانشگاهی در حقوق پیشرفته تجارت مبحث تجار و ورشکستگی تطبیقی بین الملل دوره دکترا (31)
 • سابقه کار دانشگاهی در حقوق بین الملل دریا دوره کارشناسی ارشد (30)
 • سابقه کار دانشگاهی در آیین دادرسی درامور محاکمات کیفر بین الملل دوره پیشرفته (30)
 • سابقه کار دانشگاهی در حقوق ديپلماتيک و کنسولی (30)
 • سابقه کار دانشگاهی در دروس پیشرفته رژیم حقوقی دریای خزر«کاسپین» (30)
 • سابقه کار دانشگاهی در دروس خارج|سطح ممتاز| الاجتهاد القضائي وفقاً للأنظمة القضائية (28)
 • سابقه کار دانشگاهی در فلسفه و تاریخ حقوق بین الملل (28)
 • سابقه کار دانشگاهی در حقوق پیشرفته تجارت مبحث شرکت‌ها بین الملل دوره دکترا (30)

جوایز و افتخارات

 • https://www.law.cornell.edu/ucc/SENIOR JUDICIAL BEST AWARDS III-Full:.Prof,Dr.Mohammad.Shakibi.Nejad (2019)
 • https://www.elsevier.com/legal/privacy-policy/SENIOR JUDICIAL BEST AWARDS XII-Full:.Prof,Dr.Mohammad.Shakibi.Nejad (2019)
 • SENIOR JUDICIAL BEST AWARDS XII-Full:.Prof,Dr.Mohammad.Shakibi.Nejad-VII-https://www.lexisnexislegalawards.co.uk/ehome/index.2019 (2019)
 • https://house.michigan.gov/mhrpublic/committee.aspx/SENIOR JUDICIAL BEST AWARDS 100-Full:.Prof,Dr.Mohammad.Shakibi.Nejad (2018)
 • https://e.michbar.org/eCommerce/login (2018)
 • https://www.congress.gov/committee/senate-foreign-relations/ssfr800 (2017)
 • http://www.unicri.it/in_focus/on/Organized_Crime_Legal_Economy (2016)
 • http://www.auslawawards.com.au (2016)
 • https://waset.org/member/mohammadshakibinejad/SENIOR JUDICIAL BEST AWARDS /IIV-Full:.Prof,Dr.Mohammad.Shakibi.Nejad (2016)
 • http://grdsweb.com/conferences (2015)
 • http://bulletin.uga.edu (2014)
 • http://slconf.uaeu.ac.ae/english_prov_conf2017b.asp (2013)
 • https://www.ncjrs.gov/nathanson/organized.html (2012)
 • https://www.americanbar.org/groups/diversity/commission_on_hispanic_legal_rights_responsibilities.html (2010)
 • https://www.lawyers.com/dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v3-i10/296 (2009)
 • https://www.ncjrs.gov/nathanson/organized.html (2006)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Full;Prof,Dr.Mohammad Shakibi Nejad & Assoc Mrs Dr Bahrami Researching / The study of Peoples and psycho-bipolar schizophrenia in cyberspace and insulting others and the way of judicial confrontation and forensic psychiatry - https://www.lae.ac.uk (2022)
 • International Crime and Trade داور هیت علمی - https://www.cmich.edu (2019)
 • مدیر هیت علمی داوری |Moot court XII-Internationl Law - https://www.law.yale.edu (2019)
 • سردبیر داخلی|Moot court XXI-Internationl Crime Law - https://www.law.yale.edu (2019)
 • تعزیز تطبیق واحترام القانون الدولی الإنسانی|استادسخنران - http://www3.slconf.uaeu.ac.ae/english_committee.asp (2018)
 • سردبیر علمی /بیست وپنجمین حقوق بین الملل تطبیقی تجارت - دانشگاه تربیت مدرس باهمکاری وزرات امورخارجه (2018)
 • مدیرگروه هیت ژوری|Moot court IIX-Internationl Commercial Law - https://www.law.georgetown.edu/experiential-lear (2017)
 • داور اول هیت ژوری|Moot court IX-Internationl Trad Law - https://www.sbe.vu.ac.nl (2016)
 • New Money | Moral Economy of Tort Law International Conference|دبیربخش اجرایی - https://www.lsr.nellco.ac.nl (2015)
 • International Business Taxation|نظریه پردازو سخنران - https://www.international.waldenu.edu (2014)
 • دبیراجرایی/چهارمین سمپوزیوم مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس - وزارت امورخارجه,دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (2014)
 • Capacity and Legal Empowerment Law|دبیراجرایی اول - https://www.congress.gov/committees (2014)
 • International Business Taxation Custom Justica|مدیر علمی - https://www.urbanscience.sutd.edu.de (2014)
 • International Crime and Justice|استادمدعووسخنران تقدیرنامه ونشر مقاله - https://www.umich.edu (2013)
 • سردبیر علمی/سومین سمپوزیوم مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس - وزارت امورخارجه,دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (2012)
 • Les résultats suggèrent que la loi sur la rémunération et la rétribution|مدیرگروه هیت ژوری - https://www.icrc.ac.de (2012)
 • سردبیراجرایی وداورعلمی خانم دکتربهرامی/جایگاه پردیس های علم وفن آوری بین علم پایه ومهندسی وعلوم بین رشته ایی خصوصا انسانی واجتماعی - دفترمطالعات علوم انسانی واجتماعی (2012)
 • عضوء هیت ژوری|Moot court IX-Internationl Tort Law - https://www.lsr.nellco.ac.nl (2012)
 • Psychological | Criminal Law In Warwick University of Academic Symposium - https://www.warwick.ac.uk (2011)
 • مولف و پژوهشگر باهمکاری خانم دکتربهرامی/ تسبیب نظریه اقتصادبازار خرد ونظریه شیکاگو با نظارت سیستم قهریه - پژوهشگاه علوم انسانی (2009)
 • سردبیرعلمی وداور|Moot court/23-Internationl Crimminal Law - https://www.cornell.edu/research (2008)
 • Capacity and Legal Empowerment Law|دبیرعلمی - https://www.cornell.edu/research (2006)
 • نخستین همایش و نمایشگاه سراسری به سوی ثبت نوین-نشرمقاله وپوستروتوصیه نامه علمی وتقدیرنامه - https://geebun.com/?dn=sabt.gov.ir&ref=&uri=/PaperDet.aspx?PaperID=7449f0f3-b156-443a-8afd-3f64bb3aa (2004)
 • سمینار فقهی و حقوقی محکومین مالی-نشرمقاله وپوستروتوصیه نامه علمی وتقدیرنامه - http://www.re-prisons.ir (2003)

سایر موارد

 • https://inaes.ut.ac.ir/ltr/Default2.aspx
 • http://bulletin.uga.edu2014
 • https://www.congress.gov/committee/senate-foreign-relations/ssfr-80020178
 • https://www.unicri.it/in_focus/on/Organized_Crime_Legal_Economy20166
 • https://www.ncjrs.gov/nathanson/organized.html2022
 • https://e.michbar.org/eCommerce/login2018