آقای دکتر مسیح امینی رورانی

Dr. Masih Amini Rourani

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

Researcher ID: (77638)

2
3
7
4
2

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد واحد زنجان1399-تاکنون
 • دکتری حرفه ای مدیریت کسب کار (استراتژیک) موسسه آموزش عالی آرمان1398-1399
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( توسعه منابع انسانی) دانشگاه شاهد1397-1398

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاور مدیریت (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس (1402-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل شرکت همراهان استوار پاسارگاد (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر منابع انسانی و برنامه ریزی (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس توسعه تحقیقات (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس ارشد مدیریت امور رفاهی و پشتیبانی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور بهبود فرآیندها و دبیر کمیته بهره وری (1402-1402)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Bizagi - دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف (1402)
 • هوش تجاری و فرآیندکاوی با نرم افزارهای Power BI و Celonis - دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (1402)
 • تربیت ارزیاب مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1399)
 • رفتار سازمانی - مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شریف (1398)