آقای مهندس حسین کردی تودزیل

Engineer Hossein Kordi toudzeel

کارشناس دفتر فنی

Researcher ID: (76826)

1
1
1
1

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی مهندسی عمران ملی زابل1389-1394

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس دفتر فنی شهرداری خاش (1396-1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - تهران، دانشگاه صنعتی مراغه با همکاری دانشگاه تبریز (1397)