آقای ابوالفضل خادمی جلگه نژاد

Abolfazl khademi

دانشجو دکتری تخصصی

Researcher ID: (526098)

24
4
2
2
3
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن علمی ،مهندسی علوم خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  عنوان مقاله Effect of thiourea modified biochar on adsorption and fractionation of cadmium and lead in contaminated acidic soil International Journal of Phytoremediation, 2020.
 •  Effectiveness of native and citric acid-enriched biochar of Chickpea straw in Cd and Pb sorption in an acidic soil Journal of Environmental Chemical Engineering, 2019.
 •  Using Industrial Sewage Sludge Derived Biochar to Immobilize Selected Heavy Metals in a Contaminated Calcareous Soil Waste and Biomass Valorization, 2019.

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب بیوچار،تولید خصوصیات وکاربردها (تحقیقات آموزش کشاورزی) - 1399 - فارسی
 • کتاب مبانی اکولوژی محیط زیست (نشر آکادمیک) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

 • طرح صبا دکتری تخصصی (1402)
 • جوان برتر شهرستان انار (1397)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نقش انرژی هسته ای در مباحث کشاورزی - دانشگاه شهید باهنر کرمان (1396)
 • تولید کمپوست - فنی حرفه ای (1394)
 • پرورش و تولیدات گلخانه ای - کنگره هیدرو پونیک (1394)