خانم مهندس مهتاب عزلتی

Engineer Mahtab Ozlati

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

Researcher ID: (524310)

1
1
2

تحصیلات تخصصی