محسن فرجی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات و دانشگاه علمی و کاربردی-دستیار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی-دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد سنجی

Researcher ID: (522072)

2
2
1
3
1
2

تالیفات

  • کتاب سازمان ها،نهادها وگروه های منطقه ای و جهانی اقتصادی (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1402 - فارسی
  • کتاب نگاهی به قوانین اقتصاد در ایران (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1402 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه 30 دکتری (1400)
  • رتبه 14 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران (1392)
  • رتبه یک دوره کارشناسی (1387)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • اقتصاد سنجی - دانشگاه سمنان (1401)