سیدحسین مرتضوی

Researcher ID: (519704)

1

دانشجوی رشته شیمی و محقق شیمی در زمینه سنتز و حذف آلاینده های گوناگون