آقای دکتر محمد جدیری عباسی

Dr. Mohammad Jodeiri abbasi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (506250)

41
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی