حسین الماسی | سیویلیکا

حسین الماسی

معرفی


مقالات حسین الماسی در کنفرانس های داخلی

A Multi Hybrid Genetic Algorithm for the Quadratic Assignment Problem
سال 1386
ارائه شده در اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
برنامه ریزی و مکان یابی سرویس های بهداشتی شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییQGIS
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با میانجیگری مدیریت تعارض در کارکنان شهرداری منطقه ۲ شهر تهران
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
پیشبینی درآمد سالیانه بودجه شهرداری همدان )۱۴۰۵-۱۴۰۲(
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران