علی عطا معظمی | سیویلیکا

علی عطا معظمی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی عطا معظمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران (هیات تحریریه)