عادل کولک

دکتری مدیریت دولتی - ریس توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی شرکت سالکو

Researcher ID: (497738)

4
10

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی