آقای دکتر مرتضی نیکو قدم

Dr. Morteza Nikooghadam

دانشيار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496964)

14
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی