آقای دکتر بهمن رضایی

Dr. Bahman Rezaei

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478028)

2
5
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران