آقای دکتر سید مهدی وحیدی پور

Dr. Seyed Mehdi vahidipour

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476610)

15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی