آقای دکتر رضا کلانتری

Dr. Reza kalantari

مربی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476603)

4
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران