آقای دکتر محمد هادی بکایی

Dr. Mohammad Hadi Bokaei

استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Researcher ID: (476595)

1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور