آقای دکتر ولی اله شاهدی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

Researcher ID: (476525)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران