آقای دکتر فراز امیدبخش

Dr. Faraz omidbakhsh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475578)

11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی