عبدالله جوانمرد

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

Researcher ID: (475542)