آقای دکتر رضا چینی

Dr. Reza Chini

مدیر عامل شرکت آجر نماچین

Researcher ID: (474791)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران