آقای دکتر فرشید صراف زاده رضائی

Dr. Farshid Sarrafzadeh-Rezaei

Emeritus Professor, Urmia University, Urmia, Iran

Researcher ID: (474193)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.