آقای دکتر مرتضی بهروزی فر

Dr. Morteza Behrouzifar

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران

Researcher ID: (473868)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.