آقای دکتر امیرنادر عسکرپور

Dr. Amir Nader Askarpour

استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (473848)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران