آقای دکتر مجید طیرانی

Dr. Majid Tayarani

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473843)

11
7
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی