خانم دکتر زهرا طالب پور

Dr. Zahra Talebpour

دبیر کارگروه تخصصی شیمی و عضو کمیته علمی دانشگاه: دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

Researcher ID: (473807)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.